Ispis

Javni poziv za ponudu br. 1/2016

on .

KLASA: 602-03/16-01/180

URBROJ: 2198-1-66-16-01

Zadar, 25. listopada 2016.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučionične nastave (školska ekskurzija)

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude drugih i trećih razreda Škole (2. b, 2. c i 3. a) za školsku godinu 2016./2017., dana 25. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školska ekskurzija) u trajanju od 8 (osam) dana.

Otvaranje ponuda je u Školi, 8. studenoga 2016. godine u 12.30 sati.

Pozivamo se zainteresirane davatelje usluga da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Davatelj usluga je obvezan dostaviti ponude do roka naznalenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv - ne otvaraj" i brojem ponude na adresu: Obrtnička škola Gojka Matuline, Ivana Mžuranića 32, 23000 Zadar.

Obrazac poziva za PONUDU 1/2016 možete preuzeti ovdje.

Ispis

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (BV-01/16)

on .

Na temelju članka 101 . Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar i članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, KLASA: 602-03/14-04/36;URBROJ: 2198-1-66-1401, od 25. ožujka 2014., -ravnateljica Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Ivana Mažuranića 32, Zadar, OIB: 85736442227, kao naručitelj, dana 23. lipnja 2016. godine, donosi:

ODLUKU

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti:

sanacija dijela zgrade-II.faza

Sanacija dijela zgrade - II. faza - dokument možete preuzeti ovdje

Ravnateljica:
v.r. Maja Selimović, prof.

 

Ispis

Javni poziv za ponudu br. 1/15

on .

*NAPOMENA: 7.12.2015. ažuriran je obrazac poziva na dostavu ponude, pa molimo sve one koji su ga već preuzeli da ponove preuzimanje!

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.i 81/15) Obrtnička škola Gojka Matuline objavljuje javni poziv za ponudu organizacije izvanučioničke nastave.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za PONUDU 1/15 možete preuzeti ovdje.