Ispis

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole 22.2.2023.

on .

KLASA: 112-06/23-01/01
URBROJ: 2198-1-66-23-02

Zadar, 16. veljače 2023. godine

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 151/22.), te članka 102. Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, Školski odbor Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Škole

Kandidati za ravnatelja/icu moraju ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati za ravnatelja/icu Škole obvezni su priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

1. životopis,

2. diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj,

3. dokaz o državljanstvu,

4. dokaz o položenome stručnom ispitu (ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit) odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita

5. dokaz o radnom iskustvu – potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja)

6. dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)

7. dokaz o stjecanju pedagoško-psihološkog obrazovanja/pedagoških kompetencija (za kandidate koji su bili u obvezi stjecanja tih kompetencija sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

8. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od osam (8) dana od dana objave natječaja)

9. program rada za mandatno razdoblje koje će kandidat predstaviti sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutu Škole (koji sadrži: ciljeve, aktivnosti, vremenski plan provedbe projekta i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju),

10. pisanu suglasnost kandidata prema kojoj Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

Sukladno zakonskim odredbama i odredbama Statuta Obrtničke škole Gojka Matuline Zadar vrednovat će se sljedeće dodatne kompetencije kandidata:

1. poznavanje stranog jezika dokazuje se javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika i drugom ispravom

2. osnovne digitalne vještine dokazuju se javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina i drugom ispravom

3. iskustvo rada na projektima vezanim za djelatnost škola(školski projektima, projektima Europske unije, projekti fondova Europske unije)dokazuju se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na tim projektima.

Svi dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku uz prijavu na natječaj.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. stavku 1.- 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/21.), članku 48.Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju nužnih uvjeta iz natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom na koji se poziva, a ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima na temelju članka 102. stavaka 1.–3. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17, 98/19, 84/21.), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17, 98/19,84/21.) navedene na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21.) navedene na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Navedeni i priloženi dokazi moraju biti u izvorniku ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika.

Osobni podaci kandidata, koji su sadržani u natječajnoj dokumentaciji, koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („N.N." broj: 42/18).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi, koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Natječaj je objavljen dana 22. veljače i traje 8 (osam) dana, zaključno s 2. ožujka 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar

23000 Zadar, Ivana Mažuranića br. 32,

s naznakom „Prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, a Škola ih ne obavještava o razlozima zašto se ne smatraju kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar